ติดต่อเรา

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ที่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 053-175315
               ฝ่ายงบประมาณ 053-175318
               ฝ่ายวิจัยและประเมินผล 053-175316
โทรสาร : 053-175315
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.plan.chiangraipao.go.th/