ผอ

นางนภาภัณฑ์  ต่วนชะเอม

ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาการ

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

  

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบาย

 

 

 หน้าที่ฝายวิเคราะห์