ยกเลิกหนังสือเกี่ยวกับการเผยแพร่เอกสารประเด็นคำถาม-แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1

   

 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท.0810.3/ว 4355 ยกเลิกหนังสือเกี่ยวกับการเผยแพร่เอกสาร ประเด็นคำถาม และแนวทางในการปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุดที่ 1 ลว.25 ตุลาคม 2562  ดาวน์โหลด
 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท.0810.3/ว 1617 เผยแพร่เอกสาร ประเด็นคำถาม และแนวทางในการปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุดที่ 1 ลว.16 สิงหาคม 2560  ดาวน์โหลด
 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.3/ว 2931 ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลว.15 พฤษภาคม 2562  ดาวน์โหลด