วิสัยทัศน์ จังหวัดเชียงราย
“เชียงรายเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล”
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยง
  กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน