เอกสารดาวน์โหลด ฝ่ายวิจัยและประเมินผล  

  คำสั่งของฝ่ายวิจัยและประเมินผล
clickhere 

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

พ.ศ.2562 

clickhere คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2562
clickhere คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2562
 

 

 
 
 
 
 
1. กิจกรรมออกตรวจติดตามผลโครงการ
      1.1 ออกตรวจโครงการที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2559
     
1.2 รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2561
 
     
1.3 รายงานประชุมสมาคมแผนประจำปี 2561
 รายงนติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ในรอบ 6 เดือน พ.ศ.2564

2. เอกสารดาวน์โหลด 
       2.1 แบบฟอร์มรายงานผลฯ หน่วยงานที่ได้รับงานอุดหนุน
              2.1.1  แบบฟอร์ม อปท. ส่วนราชการการรัฐวิสาหกิจ ดาวน์โหลด
              2.1.2  แบบฟอร์ม องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล ดาวน์โหลด

       2.2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ปก ปก
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด 
ปกหน้า ปกหน้าติดตามปีงบ63
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด


     

       2.3 รายงานผลการปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

1ปก ปก
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

ปกหน้า ปกหน้า
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ปก ปกหน้า1
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด