เอกสารระเบียบ แบบฟอร์มต่างๆ

รายการ

 

folder-documents-icon

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)

พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด

 

 

plan04
folder-documents-icon

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

images download
plan01
folder-documents-icon แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลง โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ผ.02) images download
แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลง โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น(อุดหุนน) (ผ.02) images download
แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลง โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ประสานแผน) (ผ.02) images download
แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลง โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ครุภัณฑ์) (ผ.03) images download
plan02
folder-documents-icon แบบฟอร์มการแก้ไข โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ผ.02) images download
แบบฟอร์มการแก้ไข โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น(อุดหุนน) (ผ.02) images download
แบบฟอร์มการแก้ไข โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ประสานแผน) (ผ.02) images download
แบบฟอร์มการแก้ไข โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ครุภัณฑ์) (ผ.03) images download
plan03
folder-documents-icon Knowledge Management 1 (KM1)  download
Knowledge Management 2 (KM2)  download
folder-documents-icon Knowledge Management 3 (KM3) 
๑. กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  download
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  download

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. 2559 

download
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 29 มกราคม 2559  download

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 

download

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7487 เรื่อง ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 

download

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 1002 เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผน

ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

download

หนังสือจังหวัดเชียงราย ด่วนที่สุด ที่ ชร 0023.3/29545 เรื่อง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 

download

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) new-gif-icon-29

clickhere
  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2563   new-gif-icon-29
clickhere
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือนพฤษภาคม 2563   new-gif-icon-29 clickhere
๒. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น download

 


แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

ปีงบประมาณ

รายงาน

ปก

2561-2564

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) download
- ปก 

- คำนำ 

- สารบัญ 

- บทที่ 1 

- บทที่ 2 

- บทที่ 3 

- บทที่ 4 

- บทที่ 5 

- บทที่ 6 

plan4-61-64

 

แผนพัฒนาสามปี

ปีงบประมาณ

รายงาน

ปก

2560

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) download
- ปก 

- คำนำ

- ส่วนที่ 1 

- ส่วนที่ี่ 2

- ส่วนที่ 3

- ส่วนที่ี่ 4 

- ส่วนที่ 5 

Plan60

 

แผนดำเนินงาน

ปีงบประมาณ

รายงาน

ปก

2561

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 1147428540
คลิก>>> MBTAnimateddownloadbutton 

plan2561

2560

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 download
- ปกแผนการดำเนินงาน 

- แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1 

- แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2 

- แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 3 

- แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4 

- แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 5 

- แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 6 

planDO60

 

 

โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดเชียงราย

 

5