แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)อชจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม

 

folder-documents-icon แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๖๔
folder-documents-icon แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ.๒๕๖๔
folder-documents-icon แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๙ พ.ศ.๒๕๖๓
folder-documents-icon แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๖๓
folder-documents-icon แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๓
folder-documents-icon แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓
folder-documents-icon แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๓
folder-documents-icon แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๓
folder-documents-icon แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓
folder-documents-icon แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓
folder-documents-icon แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) อชจ.เชียงราย ฉบับเปลี่ยนแปลง

   

แฟ้ม - Sombatoffice แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๓
แฟ้ม - Sombatoffice แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓
แฟ้ม - Sombatoffice แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓
แฟ้ม - Sombatoffice แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) อชจ.เชียงราย ฉบับแก้ไข

   

แฟ้มสันกว้าง สัน 3" ตราช้าง 120F4 - Gclass-gc แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๓
แฟ้มสันกว้าง สัน 3" ตราช้าง 120F4 - Gclass-gc แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓
แฟ้มสันกว้าง สัน 3" ตราช้าง 120F4 - Gclass-gc แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓
แฟ้มสันกว้าง สัน 3" ตราช้าง 120F4 - Gclass-gc แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓