ประกาศ  รายงานผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดค่าเป้าหมายขึ้นต่ำ 
มาตรฐานการจัดบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดาวน์โหลด
  ประกาศ รายงานผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดค่าเป้าหมายขึ้นต่ำ 
มาตรฐานการจัดบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ดาวน์โหลด