No Images

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ ฯ

       

575623

นางนภาภัณฑ์  ต่วนชะเอม

เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์

และงบประมาณ

งานบริการประชาชน


ประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ

รายงานผลการดำเนินงาน

ภาพกิจกรรม

       56nzcz

วารสารประจำเดือน

คลิปวารสารใหม่

Web Link

 12rairub-raijai
 
 
 17udnoon
 18member pao
 19semminar
แผนความเสียง

พยากรณ์อากาศ

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.ชร.

เพิ่มเติม 15 แผน 66-70
เพิ่มเติม ฉ.15 แผน 66-70

ข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติ อบจ.เชียงราย

ข้อบัญญัติ 65
ข้อบัญญัติ งปม. 2565

จำนวนครั้งที่เข้าชม